Thì hiện tại tiếp diễn

1. How many languages……… John speak?
2. Oil………… if you pour it on water.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi